top of page

REGULAMIN Sesji i
serwisu internetowego https://www.zyciowa-przemiana.com

zobacz też POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

Regulamin Sesji

Program Sesji

Za sesję dokonuje się płatności online na wskazane konto.

Płatność powinna być dokonana najpóźniej 1 dzień przed spotkaniem  lub w momencie rezerwacji spotkania.

 

Jeśli płatność nie zostanie dokonana na czas, ze względu na wymagane pracochłonne przygotowanie się do spotkania, sesja będzie przeniesiona na inny termin, a jej cas zmniejszy się o 20 minut.

W sytuacji, gdy sesja zostanie odwołana na mniej niż 24h przed spotkaniem, opłata za sesje nie zostanie zwrócona.

Klient kupuje program sesji (min. 4), a nie pojedyncze sesje.
 

Zastrzeżenie dotyczace PSYCH-K®

Proces PSYCH-K® ogranicza się jedynie do zmiany przekonań. Facylitator PSYCH-K® nie stawia diagnoz o charakterze medycznym, czy psychologicznym, a proces nie zastępuje klasycznych form terapii i leczenia oraz nie gwarantuje wyleczenia danego schorzenia, czy danej kondycji.

 

Zastrzeżenie dotyczące Kodu Emocji /Reiki / Pranicznego Uzdrawiania

Wspomaganie energetyczne poprzez Kod Emocji lub Reiki nie zastępuje klasycznych form terapii i leczenia oraz nie gwarantuje wyleczenia danego schorzenia, czy danej kondycji. Praktyk Kodu Emocji oraz Praktyk Reiki nie stawia diagnoz o charakterze medycznym, czy psychologicznym.

W trakcie sesji zostaje przekazana informacja o możliwosći wystąpienia "kryzysu ozdrowieńczego" i o możliwych efektach procesu oczyszczania organizmu w wyniku przeprowadzonego wspomagania energetycznego.

Promocje

Cena promocyjna sesji (oraz wyznaczone bonusy) jest udzielana w przypadku zakupu pełnego pakietu 4 lub 8 sesji i spełneiniu warunków wymienionych w zakłądce promocje (pozostawienie rekomendacji na wizytówce google i na fanpageu na facebooku).

Zniżka - w wysokoście takiej jak wskazana w informacjach o promocjach -  za poelcenie jest naliczana do Twojej kolejnej/ostaniej sesji, gdy osoba z polecenia zakupi program 4 lub 8 sesji.

Promocje nie działają wstecz.

Odstąpienie od umowy

 

Ostąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie (np. wysłąne emailem na adres zyciowa.przemiana@gmail com albo kontakt@zyciowa-przemiana.com) nie później niż dzień przed rozpoczęciem programu sesji.

Opłata za program sesji jest zwracana, gdy odtsapienie od umowy nastąpi w formie pisemnej jak wyżej nie później niż dzień przed rozpoczęciem programu sesji.

 

W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie procesu kient traci prawa do uzyskanych zniżek i bonusów.

W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie programu - opłata za sesje nie zostaje zwrócona.

Regulamin serwisu internetowego
https://www.zyciowa-przemiana.com

W tej części zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy, płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Serwis należy do Magdalenay Mleczkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą o nazwie Magdalena Mleczkowska "Życiowa Przemiana” z siedzibą w Krakowie, ul. Okulickiego 59/16, 31-637 Kraków, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 9251962847, zwana dalej Usługodawcą.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail zyciowa.przemiana@gmail.com lub kontakt@zyciowa-przemiana.com

Życzymy udanych zakupów.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza uzyskać Dostęp do Usługi w Serwisie.

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://www.zyciowa-przemiana.com/regulaminsesji,

 3. Serwis – serwis internetowy www.zyciowa-przemiana.com, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów. Na rzecz klientów udostępniane są w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalające na realizację zawartych w Serwisie Umów.

 4. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana. Produkty po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Klientowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta użytkownika w ramach Serwisu.

 5. Usługi – usługi takie jak:

  1. Sesja – jest to indywidualne spotkanie/szkolenie. Usługa może odbywać się drogą elektroniczną, telefoniecznie lub stacjonarnie. Każdy uczestnik musi zaakceptować Regulamin Wydarzenia, tzw. "Oświadczenie" przed rozpoczęciem sesji. 

  2. Kursy/Warsztaty Online – Usługa świadczona na podstawie wcześniej zawartej Umowy. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez czas określony wskazany w opisie Produktu przed zawarciem Umowy. W ramach realizacji Umowy na kurs/szkolenie/warsztat online, Klient ma dostęp czasowy do konkretnej zawartości w Serwisie. Do realizacji Umowy Klient musi założyć Konto w trakcie zawierania Umowy.

   1. Jeśli tak stanowi opis produktu, istnieje możliwość dostępu do wielokrotnego odtworzenia jednego kursu, realizowanego we własnym tempie, opisanego poprzez zdefiniowaną unikalną nazwę. Na kurs mogą składać się materiały video oraz materiały audio. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp dodatkowy może być odpłatny lub bezpłatny

  3. Kursy/Warsztaty Stacjonarne – produkt, którego zakup umożliwiają funkcjonalności Serwisu jednak nie jest on świadczony w postaci elektronicznej. Udział w kursie/szkoleniu/warsztacie stacjonarnym podlega osobnemu Regulaminowi Wydarzenia. Każdy uczestnik musi zaakceptować Regulamin Wydarzenia przy zawarciu Umowy.  Klient podlega szczególnym prawom i obowiązkom w związku z wydarzeniem typu kurs/warsztat stacjonarny.

  4. Formularz Zamówienia – przestrzeń w Serwisie oznaczona jako miejsce zakupu (przycisk "KUP" lub przycisk Rezrwuj lub ikona koszyka, która rozpoczyna proces realizacji zamówienia. Etap ten nie jest równoznaczny z zawarciem Umowy.

  5. Umowa – zamówienie na Usługę złożone przez Klienta, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z uiszczeniem pełnej opłaty za sesję, kurs/szkolenie/warsztat, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez „Życiowa Przemiana” lub dostępną na stronie https://www.zyciowa-przemiana.com , https://duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl

  6. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami płatniczymi.

  7. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Klienta poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

  8. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z firmą Życiowa Przemiana Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Życiowa Przemiana zapewnia funkcjonalności, które dają Klientowi możliwość zawarcia Umowy na posczególne Produkty: Sesje, Kursy, Szkolenia, Warsztaty.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Życiowej Przemiany i Klienta.

 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz

  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  3. Włączona obsługa plików cookies

  4. Włączona obsługa JavaScript

 4. Życiowa Przemiana nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.

 5. Klient nie może zawrzeć poprzez Serwis Umowy na Produkty w sposób anonimowy ani pod pseudonimem.

 6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

 7. Ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami netto/brutto lub cenami brutto zawierającymi podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany klient lub jako zarejestrowany klient.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto w Serwisie. Klient może założyć konto z poziomu Serwisu.

 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego przy wybranym produkcie. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Życiową Przemianą.

 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu. Moment zawarcia Umowy nastąpi w momencie potwierdzenia w systemie Życiowa Przemiana, że płatność realizowana przez Klienta przebiegła pomyślnie. Automatycznie po otrzymaniu potwierdzenia Klient otrzyma dostęp do zakupionych Produktów. 

  1. Podgląd Historii Zamówień Klient znajdzie w swoim Koncie użytkownika, gdzie każda transakcja jest zapisywana lub dostanie powieadomienie drogą mailową.

  2. Potwierdzenie otrzymania płatności przez Życiową Przemianę stanowi moment zawarcia Umowy. Potwierdzenie to zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 6. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Życiowa Przemiana zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Życiowej Przemiany co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Życiowej Przemiany. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Życiowej Przemianie na podjęcie kontaktu z Klientem, Życiowa Przemiana udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Życiowa Przemiana nie jest zobowiązana do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 4 Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

 2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień  regulaminów owych dostawców. Życiowa Przemiana nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

§ 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Życiowa Przemiana świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Życiową Przemianę  jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia poprzez Serwis, prowadzącego do zawarcia z Życiową Przemianę Umowy na poszczególne Usługi.

 3. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, podanie hasła dostępu (do późniejszego logowania na Konto) oraz opcjonalnie numeru telefonu, nazwę firmy wraz z koniecznymi danymi i uwagi.

 4. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.

 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Login to adres e-mail podany podczas rejestracji.

 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Życiowej Przemiany, w szczególności za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie lub wysyłając e-mail na adres Życiowej Przemiany.

 7. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Życiowa Przemiana świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Życiowej Przemiany. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie rejestracji lub w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Życiowej Przemiany.

 8. Usługi Newslettera świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Życiowa Przemiana podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 10. Życiowa Przemiana podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Życiową Przemianę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zyciowa.przemiana@gmail.com. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Życiowa Przemiana będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 12. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, matreiałów pdf, prezentacji jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

 13. Klient nie posiada praw do nagrywania, rejestrowania w całości lub części Usługi kursów/szkoleń/warsztatów.

 14. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.  

§ 6 Kursy/Warsztaty online

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Kurs/Warsztat odbywa się przez narzędzia do tego wyznaczone: zoom/vectera/inne wskazane przed wydarzeniem.

 2. Dostęp do kursu/warsztatu online może odbywa się za pośrednictwem Serwisu, jeśli taki kanał zostanie wskazany przed wydarzeniem.

 3. Z chwilą zalogowania się do konta Klienta w ramach kursu/szkolenia/warsztatu, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

 4. W przypadku Kursów/szkoleń/warsztatów, dostęp do treści wchodzących w ich skład może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Klient utraci dostęp do kursu. 

  1. Jeżeli dostęp do kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Życiowa Przemiana może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu/szkolenia/warsztatu, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać  część dostępnych materiałów jednak z zastrzeżeniem, że niektóre materiały nie będą podlegały takiej możliwości (szczególnie wszelkiego rodzaju nagrania video, pliki audio).

 5. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  1. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.

  2. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Życiowej Przemiany, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Klientom.

  3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Życiowej Przemiany lub pobierających z nich dane.

 6. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Życiowa Przemiana zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.

 7. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta.

 8. Poszczególne Kursy dostępne w Serwisie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Serwis. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Serwisu.

 9. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

 10. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.  

 11. Kursy / Warsztaty / Szkolenia online, które odbywają się na żywo będą nagrywane.

 12. Jeśli tak stanowi opis kursu / warsztatu / szkolenia - nagranie ze spotkań na żywo będą udostępniane wszytskim uczestnikom kursu / warsztatu / szkolenia zodnie z wykupionym rodzajem dostepu w wyznaczonym czasie (bez względu na czas dołączenia uczestnika do kursu / warsztatu / szkolenia).

 13. Zastrzega się, że nagrania kursów / warsztatów / szkolenia mogą być udostępniane jako forma merketingowa w formie reklamy (reklamy video, postu, artykułu, czy innej formy przedstawienia potencjalnym klientom).

 14. Kupując kurs / szkolenie / warsztaty, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez firmę Życiowa Przemiana

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Życiowa Przemiana.

 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta Klienta oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.

 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.zyciowa-przemiana.com/polityka-prywatności

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Życiowa Przemiana wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Życiową Przemianą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

 1. Życiowa Przemiana poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Serwisie, produkty, treści cyfrowe dostępne oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Życiowej Przemianie.

 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Życiową Przemianą umowę na Sesję, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż dzień przed pierwszą sesją.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Życiową Przemianę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Kursu/Szkolenia/Warsztatu (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia  jest uzyskanie potwierdzenia zakupu lub dostępu w Koncie Klienta, do którego Klient uzyskuje dostęp za pomocą danych podanych w Formularzu Zamówienia na stronie Serwisu.

 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Życiową Przemianę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na  zyciowa.przemiana@gmail.com.

 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Życiowa Przemiana zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Życiowa Przemiana została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 9 Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. 

 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Życiowej Przemiany na adres zyciowa.przemiana@gmail.com

 3. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

 4. Życiowa Przemiana zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3.- o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Życiowej Przemiany (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Życiowa Przemiana zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Życiowa Przemiana zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Życiową Przemianę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

 4. Życiowa Przemiana zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021.

§ 13 Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Klienta do Serwisu.

 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

 

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2021

bottom of page